Structura PNDR

STRUCTURA PNDR


(1) Pe lângă elementele menționate la articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012],
fiecare program de dezvoltare rurală include:

(a) evaluarea ex ante la care se face referire la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012];

(b) o analiză a situației din perspectiva punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor (SWOT) și identificarea necesităților care trebuie abordate în zona geografică acoperită de program.

Analiza este structurată în jurul priorităților Uniunii în materie de dezvoltare rurală. În cazul tuturor priorităților Uniunii în materie de dezvoltare rurală, sunt evaluate necesitățile specifice în ceea ce privește protecția mediului, atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și inovarea, în vederea identificării soluțiilor relevante în aceste trei domenii, la nivelul fiecărei priorități;

(c) o descriere a strategiei care demonstrează că:

(i) pentru fiecare dintre domeniile principale de interes ale priorităților Uniunii în materie de dezvoltare rurală incluse în program sunt stabilite obiective adecvate, pe baza indicatorilor de rezultate comuni menționați la articolul 76 și, acolo unde este necesar, a indicatorilor de rezultate specifici programelor;

(ii) în ceea ce privește fiecare dintre domeniile principale de interes ale priorităților Uniunii în materie de dezvoltare rurală incluse în program, sunt selectate combinații relevante de măsuri pe baza unei logici de intervenție solide sprijinite de evaluarea ex antemenționată la litera (a) și de analiza menționată la litera (b);

(iii) alocarea resurselor financiare pentru măsurile din cadrul programului este justificată și adecvatăpentru atingerea obiectivelor stabilite;

(iv) necesitățile specifice legate de condițiile specifice la nivel regional sau subregional sunt luate în considerare și abordate în mod concret prin combinații de măsuri sau de subprograme tematice, concepute în mod adecvat;

(v) programul conține o abordare adecvată în privința inovării, în vederea îndeplinirii priorităților Uniunii în materie de dezvoltare rurală, inclusiv, dacăeste cazul, PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, în privința protecției mediului, inclusiv a necesităților specifice ale zonelor Natura 2000, precum și în privința atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea;

(d) evaluarea condițiilor ex ante aplicabile dezvoltării rurale, astfel cum se indicăîn anexa IV, în cazul în care sunt relevante și aplicabile obiectivelor specifice urmărite în cadrul priorităților programului, și, dacăeste necesar, a acțiunilor menționate la articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012];

(e) o descriere a cadrului de performanță instituit în sensul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. [CDF/2012];

(f) o descriere a fiecărei măsuri selectate;

(g) planul de evaluare menționat la articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]. Statele membre asigură suficiente resurse pentru soluționarea necesităților identificate;

(h) un plan de finanțare care săcuprindă:

(i) un tabel care să prezinte, în conformitate cu articolul 64 alineatul (4), contribuția totalăa FEADR planificatăpentru fiecare an. Dacăeste cazul, acest tabel indicăseparat, în cadrul contribuției totale a FEADR, creditele prevăzute pentru regiunile mai puțin dezvoltate și fondurile transferate în FEADR în aplicarea articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. DP/2012.

Contribuția anuală planificată a FEADR este compatibilă cu cadrul financiar multianual;

(ii) un tabel care să prezinte, pentru fiecare măsură, pentru fiecare tip de operațiune care beneficiază de o anumită rată a contribuției FEADR și pentru asistența tehnică, contribuția totală planificată a Uniunii și rata aplicabilăa contribuției FEADR. Dacăeste cazul, acest tabel indică separat rata contribuției FEADR pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru alte regiuni;

(i) un plan al indicatorilor, împărțit pe domenii principale de interes și măsuri, care să conțină, pentru fiecare dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală cuprinse în program, indicatorii și măsurile selectate, împreunăcu realizările planificate și cheltuielile planificate, împărțite pe sectoare, public și privat;

(j) dacă este cazul, un tabel care să indice, pentru fiecare măsură, fondurile naționale suplimentare acordate în conformitate cu articolul 89;

(k) elementele necesare pentru evaluarea prevăzutăla articolul 89 și, dacăeste necesar, lista cu schemele de ajutoare aflate sub incidența articolului 88 alineatul (1) care trebuie utilizate în scopul implementării programelor;

(l) informații cu privire la complementaritatea cu măsurile finanțate de alte instrumente ale politicii agricolecomune, prin politica de coeziune sau din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (denumit în continuare„EMFF”);

(m) dispoziții de implementare a programelor, inclusiv:

(i) desemnarea de către statul membru în cauzăa tuturor autorităților menționate la articolul 72 alineatul (2) și, cu titlu informativ, o descriere sumară a structurii de gestionare și de control;

(ii) o descriere a procedurilor de monitorizare și de evaluare, precum și componența comitetului de monitorizare;

(iii) dispoziții prin care să se asigure publicitatea programului, inclusiv prin intermediul rețelei rurale naționale menționate la articolul 55;

(iv ) o descriere a abordării care prevede principii cuprivire la stabilirea criteriilor de selectare a proiectelor și a strategiilor de dezvoltare locală, care să țină seama de obiectivele relevante;

(v) referitor la dezvoltarea rurală, acolo unde este cazul, o descriere a mecanismelor de asigurare a coerenței între activitățile avute în vedere în cadrul strategiilor de dezvoltare locală, a măsurii „cooperare” la care se face referire la articolul 36 și a măsurii „servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale” la care se face referire la articolul 21;

(n) măsurile luate în vederea implicării partenerilor menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].
(2) Dacă un program de dezvoltare rurală conține subprograme tematice, fiecare dintre acestea cuprinde:

(a) o analiză SWOT specificăa situației și identificarea necesităților care trebuie soluționate în cadrul subprogramului;

(b) obiective specifice la nivel de subprogram și o selecție de măsuri bazate pe o definire detaliată a logicii de intervenție a subprogramului respectiv, inclusiv o evaluare a contribuției preconizate a măsurilor alese pentru atingerea obiectivelor;

(c) un plan specific separat al indicatorilor, cu realizările planificate și cheltuielile planificate, împărțite pe sectoare, public și privat.


Articolul 8 Subprograme tematice

(1) Statele membre pot include în programele lor de dezvoltare rurală subprograme tematice care să contribuie la realizarea priorităților Uniunii în materie de dezvoltare rurală, destinate să răspundă necesităților specifice identificate, înspecial în ceea ce privește:

(a) tinerii agricultori;
(b) fermele mici menționate la articolul 20 alineatul (2) al treilea paragraf;
(c) zonele montane menționate la articolul 33 alineatul (2);

(d) lanțurile scurte de aprovizionare;

(e) agricultura durabilă.


(2) Subprogramele tematice pot aborda, de asemenea, necesități specifice legate de
restructurarea sectoarelor agricole cuun impact semnificativ asupra dezvoltării unei
anumite zone rurale.

(3) Ratele de sprijin prevăzute în anexa I pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul
operațiunilor sprijinite în cadrul subprogramelor tematice care vizează:

- fermele mici,
- lanțurile scurte de aprovizionare
- schimbările climatice
- energiile din surse regenerabile,
- gestionarea apelor și biodiversitatea.

În cazul tinerilor agricultori și a zonelor montane, ratele maxime ale sprijinului pot fi majorate înconformitate cu anexa I. Cu toate acestea, rata maximăa sprijinului combinat nu depășește 90 %.